Információk, melyek hasznosak lehetnek az építés kapcsán

A kivitelezés bejelentése

A jogszabály a kivitelezés előzetes bejelentéséről a következőket fogalmazza meg.

Az építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint az építési tevékenységet az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő, valamint az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén kell előzetesen bejelenteni.

A szabály bővebb értelmezésben és egyéb információkkal:.

  1. Az építtetőnek, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal be kell jelentenie:
  • az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység megkezdését, akkor, ha a számított építményérték meghaladja az 50 millió forintot, (a számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint kell kiszámítani),
  • integrált építési engedély birtokában megkezdendő építési tevékenységet,
  • a Kbt. (közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó építési tevékenység megkezdését,
  • a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építményértéket elérő vagy a Kbt. hatálya alá tartozó, fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendő építési tevékenység, vagy
  • az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építési tevékenység megkezdését.

A bejelentést az Országos Építésügyi Nyilvántartásban biztosított feltöltő felületen keresztül az építésfelügyeleti hatósághoz kell benyújtani.

Az építtetőnek ‐ az építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg ‐ az építés helye szerint illetékes Nemzeti Adó‐ és Vámhivatalnak be kell jelentenie

  • az építési tevékenység teljes kivitelezési értékét (szerződéses érték),
  • az építés helyszínének címét és helyrajzi számát.
  1. Az építési tevékenység megkezdése előzetes bejelentésének tartalma és eljárási határidők
  • az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő, kezdéskor ismert fő‐ és alvállalkozó kivitelező elektronikus bejelentő felületen megjelölt adatait,
  • a kezdéskor ismert összes felelős műszaki vezető elektronikus bejelentő felületen megjelölt adatait,
  • ha jogszabály építési műszaki ellenőr alkalmazását előírja vagy építési műszaki ellenőr alkalmazására kerül sor, az építési műszaki ellenőr elektronikus bejelentő felületen megjelölt adatait,
  • a kivitelezési tervdokumentáció tervezőjének elektronikus bejelentő felületen megjelölt adatait,
  • az építőipari kivitelezési tevékenységet végző fő‐ illetve a már ismert alvállalkozó kivitelező építőipari kivitelezői nyilvántartási számát,
  • a tartószerkezeti munkarész ellenőrzésére vonatkozó nyilatkozatot,
  • közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését.
  • az építtetőnek a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtania bejelentését az építésfelügyeleti hatósághoz,
  • az építtető az építési, bontási tevékenységet megkezdheti, ha az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési illetve bontási tevékenység megkezdését az eljárás megindulásától számított 10 napon belül nem tiltotta meg.
  1. Az építésfelügyeleti hatóság eljárása

A hatóság

  • az eljárás megindulásáról szóló értesítést nem bocsát ki,
  • a kivitelezési tevékenységet megkezdését megtiltja, ha a kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdésének feltételei nem állnak fenn.

Az építtető az építési, bontási tevékenységet megkezdheti, ha az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési illetve bontási tevékenység megkezdését az eljárás megindulásától számított 10 napon belül nem tiltotta meg.

Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését

  • határozattal megtiltja, ha
    • a bejelentés nem elégíti ki az előírtakat,
    • a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó előírások nem teljesülnek,
    • a tartószerkezeti munkarész nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,
  • hallgatással veszi tudomásul, ha az építőipari kivitelezési tevékenység megtiltásának feltételei nem állnak fenn.

A korábbi szabályozás és értelmezés szerinti “utólagos bejelentés” 2013 október 1-ével megszűnt, mivel azt az e-építési napló megnyitása helyettesíti. A napló megnyitásáról az Építésfelügyeleti Hatóság értesül, így tudomást szerez az építési tevékenység megkezdéséről.

+36 70 325 6685
  • Facebook share icon
  • Twitter share icon
  • Google Plus share icon
  • Pinterest share icon
  • Share on Linkedin
  • A kivitelezés bejelentése | Építési Költség megosztása email-ben